لیست قیمت ثبت دامنه

هزینه مدت
دامنه com. ۱۴۵۰۰۰ تومان یکسال
دامنه net. ۱۸۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه org. ۱۸۵۰۰۰ تومان یکسال
دامنه biz. ۲۷۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه info. ۲۰۵۰۰۰ تومان یکسال
دامنه co. ۳۹۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه ir. ۸۰۰۰ تومان یکسال
دامنه ir. ۱۸۰۰۰ تومان پنج سال