لیست قیمت ثبت دامنه

هزینه مدت
دامنه com. ۱۴۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه net. ۱۷۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه org. ۲۲۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه biz. ۲۳۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه info. ۲۲۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه co. ۵۰۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه ir. ۸۰۰۰ تومان یکسال
دامنه ir. ۱۸۰۰۰ تومان پنج سال