مقادیر محلی

در این بخش اطلاعات پایه سیستم و مقادیر اصلی و پایه ایی سیستم توسط دارنده فروشگاه تنظیم می‌شود. این تنظیمات به شما کمک می کند تا واحد(های) پولی، زبان کار فروشگاه و سایر تنظیمات مورد نیاز اولیه فروشگاه اینترنتی خود را تنظیم کرده و فروشگاه را برای عملیاتی شدن آماده نمایید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013