تنظیمات فروشگاه

در این قسمت نوبت به تنظیم جزئیاتی از فروشگاه میرسد که علاوه بر سادگی پارامترهای ابتدایی و اولیه، لازم است که هر مدیر فروشگاهی با آنها اشنا باشد. مطالب این بخش ساده بوده و از لحاظ مفهومی خیلی پیچیده نیست.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013