بهترین محصولات خرید شده

در این گزارش کالاها بر حسب مجموع خرید آنها لیست می شوند هر محصولی که تعداد خرید آن از دیگر محصولات بیشتر باشد درابتدای لیست قرار می گیرد و محصولات دیگر به ترتیب تعداد سفارش لیست می شوند.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013