مدیریت کلاسهای مالیاتی

در این بخش شما میتوانید کلاسهای مالیاتی جدید تعریف کنید. همانطور که مشاهده میکنید کلاس مالیاتی ارزش افزوده را ما به این بخش اضافه کرده ایم. کلاس مالیاتی جدید را میتوانید با فشار دکمهو پرکردن فیلد عنوان کلاس مالیاتی و توضیحاتی راجع به آن تکمیل کنید.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013