ماژول روش منطقه ای

این ماژول به فروشگاه ساز ویرچو امکان می دهد تا هزینه های حمل ونقل را براساس منطقه سکونت مشتری محاسبه کند.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013