ماژول روش جدولی

این ماژول این امکان را به مدیریت فروشگاه می دهد که هزینه های ارسال را بر اساس جدولی برحسب وزن و یا جمع کل سفارش محاسبه کند.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013