مدیریت محصولات

 (ویرایش، کپی و انتقال)

برای اصلاح اطلاعات مربوط به یک محصول مانند قیمت و یا موجودی و غیره از دکمه استفاده کنید.
در صورتی که مایل هستید تا محصولی را از شاخه ای که در آن قرار دارد به شاخه دیگری منتقل کنید، پس از انتخاب محصول از دکمهو برای کپی کردن در شاخه ای دیگر از دکمه کپی استفاده کنید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013