حمل و نقل / بسته بندی

تنظیمات کشور مبدا، کد پستی، حداکثر وزن بسته ای برای حمل شدن، وزن خالص بسته بندی و بسته های بزرگتر، چگونگی افزایش بر حسب درصد در این بخش وجود دارد برای مثال حداکثر وزن بسته ای برای حمل شدن، حداکثر محدودیت وزن برای یک بسته سفارش را شامل می شود.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013