مقادیر حداقل و حداکثر

مقادیر حداقل

در این قسمت کمترین مقادیری که هر یک از عنوان ها می توانند دریافت کنند وجود دارد مانند نام ، نام خانوادگی ، آدرس ایمیل ، کدپستی ، کلمه عبور و غیره به عنوان مثال نام خانوادگی ، کمترین طول مورد قبول برای کادر نام خانوادگی مشتریان می باشد.

 

حداکثر مقادیر

در این قسمت بیشترین مقادیری که هر یک از عنوان ها می توانند دریافت کنند وجود دارد بر عکس مقادیر حداقل، برای مثال حداکثر محصولات جدید لیست شده، حداکثر تعداد محصولات جدیدی که در صفحه نخست و صفحات شاخه های مربوطه، نمایش داده می شود را تعیین می کند.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013