نظرسنجی

نظرتان در مورد سایت جدید پروژه چیست؟

بدتر شده - 8.91%
فرقی نکرده - 9.9%
عالی شده - 59.41%
سایت قبلی رو ندیدم - 21.78%
مجموع آراء: 101

پیگیری درخواست

سیاست های فروش

  • درصد فروش با تفکیک نوع نماینده بر اساس افزایش فروش :

      این جدول به منظور افزایش درصد فروش نماینده با افزایش فروش در نظر گرفته شده است و برای نمایندگانی مناسب می باشد که مایل نباشند تضمینی برای فروش ماهیانه داشته باشند.

 

نوع نمایندگی

میزان فروش نحو ه تسویه حساب درصد فروش

سطح D

اولین فروش نقدی 10%

سطح C

دومین و سومین فروش نقدی 15%

 سطح B  

فروش چهارم تا نهم 20 روزه 20%

سطح A

فروش دهم به بعد 30 روزه 25%

 

 

  • درصد فروش با تفکیک نوع نماینده بر اساس تضمین فروش :

      این جدول به منظور افزایش درصد فروش نماینده با افزایش تضمین فروش ماهیانه در نظر گرفته شده است و برای نمایندگانی مناسب می باشد که  می توانند به صورت ماهیانه تعداد مشخصی فروش داشته باشند

 

نوع نمایندگی

میزان فروش نحو ه تسویه حساب درصد فروش

سطح D

3 نسخه دو چک به فاصله های 3 ماه 10%

سطح C

5 نسخه

دو چک به فاصله های 3 ماه

15%

 سطح B  

10 نسخه

سه چک به فاصله های 2 ماه

20%

سطح A

بیش از 10 نسخه

سه چک به فاصله های 2 ماه

25%