نظرسنجی

چه انتظاری از نسخه تجاری دارید؟

امکانات بیشتر - 25.7%
مدت زمان پشتیبانی طولانی تر - 7.04%
قالب های حرفه ای بیشتر - 18.66%
قیمت پایین تر - 37.68%
به نسخه تجاری احساس نیاز نمی کنم - 10.92%
مجموع آراء: 284

پیگیری درخواست

سیاست های فروش

  • درصد فروش با تفکیک نوع نماینده بر اساس افزایش فروش :

      این جدول به منظور افزایش درصد فروش نماینده با افزایش فروش در نظر گرفته شده است و برای نمایندگانی مناسب می باشد که مایل نباشند تضمینی برای فروش ماهیانه داشته باشند.

 

نوع نمایندگی

میزان فروش نحو ه تسویه حساب درصد فروش

سطح D

اولین فروش نقدی 10%

سطح C

دومین و سومین فروش نقدی 15%

 سطح B  

فروش چهارم تا نهم 20 روزه 20%

سطح A

فروش دهم به بعد 30 روزه 25%

 

 

  • درصد فروش با تفکیک نوع نماینده بر اساس تضمین فروش :

      این جدول به منظور افزایش درصد فروش نماینده با افزایش تضمین فروش ماهیانه در نظر گرفته شده است و برای نمایندگانی مناسب می باشد که  می توانند به صورت ماهیانه تعداد مشخصی فروش داشته باشند

 

نوع نمایندگی

میزان فروش نحو ه تسویه حساب درصد فروش

سطح D

3 نسخه دو چک به فاصله های 3 ماه 10%

سطح C

5 نسخه

دو چک به فاصله های 3 ماه

15%

 سطح B  

10 نسخه

سه چک به فاصله های 2 ماه

20%

سطح A

بیش از 10 نسخه

سه چک به فاصله های 2 ماه

25%