نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر به نظرتان اهمیت بیشتری دارد؟

توسعه نسخه ای جدید با امکانات بیشتر - 22.76%
امکاناتی برای پرداخت اینترنتی پول - 26.86%
امکاناتی برای ارسال آسانتر سفارشات - 4.75%
نرم افزاری برای مدیریت OffLine فروشگاه - 11.76%
ارائه خدمات پشتیبانی وسیعتر - 1.62%
طراحی قالبهای جدید و زیبا برای فروشگاه - 32.25%
مجموع آراء: 927

پیگیری درخواست

سیاست های فروش

  • درصد فروش با تفکیک نوع نماینده بر اساس افزایش فروش :

      این جدول به منظور افزایش درصد فروش نماینده با افزایش فروش در نظر گرفته شده است و برای نمایندگانی مناسب می باشد که مایل نباشند تضمینی برای فروش ماهیانه داشته باشند.

 

نوع نمایندگی

میزان فروش نحو ه تسویه حساب درصد فروش

سطح D

اولین فروش نقدی 10%

سطح C

دومین و سومین فروش نقدی 15%

 سطح B  

فروش چهارم تا نهم 20 روزه 20%

سطح A

فروش دهم به بعد 30 روزه 25%

 

 

  • درصد فروش با تفکیک نوع نماینده بر اساس تضمین فروش :

      این جدول به منظور افزایش درصد فروش نماینده با افزایش تضمین فروش ماهیانه در نظر گرفته شده است و برای نمایندگانی مناسب می باشد که  می توانند به صورت ماهیانه تعداد مشخصی فروش داشته باشند

 

نوع نمایندگی

میزان فروش نحو ه تسویه حساب درصد فروش

سطح D

3 نسخه دو چک به فاصله های 3 ماه 10%

سطح C

5 نسخه

دو چک به فاصله های 3 ماه

15%

 سطح B  

10 نسخه

سه چک به فاصله های 2 ماه

20%

سطح A

بیش از 10 نسخه

سه چک به فاصله های 2 ماه

25%