لیست قیمت ثبت دامنه

هزینه مدت
دامنه com. ۴٢۰۰۰ تومان یکسال
دامنه net. ۵۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه org. ۵۵۰۰۰ تومان یکسال
دامنه biz. ۴٢۰۰۰ تومان یکسال
دامنه info. ۵۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه co. ۱٢۰۰۰۰ تومان یکسال
دامنه ir. ۸۰۰۰ تومان یکسال
دامنه ir. ۱۸۰۰۰ تومان پنج سال
جهت ثبت دامنه موردنظرتان به سایت regit.ir مراجعه نمایید